แนวข้อสอบ การจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล ชุดที่ 1

 1. หลักสูตร คืออะไร
  ก. คู่มือประกอบการศึกษาของครู
  ข. เอกสารกำหนดทิศทางให้ครูสอน
  ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน
  ง. เนื้อหาวิชาที่กำหนดให้นักเรียนเรียน
 2. การศึกษาในปัจจุบันมุ่งพัฒนาในด้านใด
  ก. ชีวิตและสังคม
  ข. สังคมและชุมชน
  ค. ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  ง. เศรษฐกิจและชุมชน
 3. ปรัชญาการศึกษานำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในข้อใด
  ก. กำหนดเนื้อหาสาระ
  ข.กำหนดวิธีการสอนและหลักการสอน
  ค. กำหนดการจัดกระบวนการเรียนการสอน
  ง. กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
 4. การศึกษามีความสำคัญต่อชีวิตมากที่สุดในข้อใด
  ก. การประกอบอาชีพ
  ข. การอยู่ร่วมกันในสังคม
  ค. การพัฒนาสมอง
  ง. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 5. รัฐยึดหลักการใดในการจัดการศึกษา
  ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา
  ข. ความแตกต่างระหว่างบุคคล
  ค. ความพร้อมของผู้เรียน
  ง. สภาพของท้องถิ่น
 6. ควรยึดถืออะไรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
  ก. ทรัพยากรที่มีอยู่
  ข. งบประมาณของรัฐ
  ค. เศรษฐกิจของประเทศ
  ง. สภาพสังคมในปัจจุบัน
 7. ปัจจุบันการจัดระบบการศึกษาเป็นหน้าที่ของใคร
  ก. รัฐ
  ข. ท้องถิ่น
  ค. สถานศึกษา
  ง. กระทรวงศึกษาธิการ
 8. ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไร
  ก. รัฐธรรมนูญ
  ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ
  ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  ง. แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 9. บุคคลในข้อใดเป็นผู้ให้ความหมายของคำว่า หลักสูตร หมายถึง วิธีเตรียมเยาวชนให้มีส่วน
  ร่วมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่สามารถสร้างผลผลิตให้แก่สังคมของเรา
  ก. ทาบา
  ข กู๊ด
  ค. วิชัย วงษ์ใหญ่
  ง. ธำรง บัวศรี
 10. ข้อใดคือความของหลักสูตรที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากำหนดไว้
  ก. หลักสูตร คือ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู
  ข. หลักสูตร คือ วิชาที่สอนจะบงบอกความหมาย ขอบข่ายเนื้อหา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  ค. หลักสูตร คือ กลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่กำหนดไว้ซึ่งนักเรียนได้เล่าเรียนภายใต้การแนะนำของโรงเรียน
  ง. หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
 11. ถ้าหลักสูตรเปรียบเสมือนรถแล้วความมุ่งหมายของหลักสูตรเปรียบเสมือนอะไร
  ก. ล้อ
  ข. พวงมาลัย
  ค. ตัวเครื่อง
  ง. ไฟรถ
 12. ถ้าเรือหางยาวเปรียบเสมือนหลักสูตรแล้วหางเสือเปรียบเสมือนอะไร
  ก. ความมุ่งหมาย
  ข. เนื้อหา
  ค. กระบวนการเรียนการสอน
  ง. การประเมินผล
 13. หลักสูตรที่เนันการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชามาก ๆ เป็นลักษณะของหลักสูตรแบบใด
  ก. แบบสัมพันธ์วิชา
  ข. แบบเนื้อหาวิชา
  ค. แบบหมวดวิชา
  ง. แบบบูรณาการ
 14. หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาได้แนวคิดปรัชญาการศึกษาแบบใด
  ก. สารัตถนิยม
  ข. นิรันตรนิยม
  ค. พิพัฒนาการ
  ง ถูกทั้ง ก. และ ค.
 15. หลักสูตรแบบใดที่ได้แนวคิดจากปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ
  ก. หลักสูตรกิจกรรม
  ข. หลักสูตรแกนกลาง
  ค. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม
  ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.

เฉลย