สป.ศธ.จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 349 คน ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา (ลงทะเบียนที่บริเวณสนามหญ้าคุรุสภา ช่วงเวลา 6.30 – 8.00 น.)

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 ผ่าน Zoom Meeting

การประชุมดังกล่าว เพื่อเตรียมการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัด สป.ศธ. จำนวน 349 คน ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-11.30 น. ณ หอประชุมคุรุสภา โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานในพิธี

สำหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 นอกจาก สป.ศธ.จำนวน 349 คนแล้ว เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 4 คน, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 5,503 คน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 261 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,117 คน