ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้แก่ บุคลากรทางการลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ . ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๖๒๘ ราย 

ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดได้ที่ http://www.scoutthailand.org/file-upload/pdf20220113103736-0E389.PDF