คณะลูกเสือแห่งชาติประกาศผลคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2564

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้บังคับบัญขาลูกเสือดี้เด่น ประจำปี ๒๕’๖๔ มาเพื่อทราบทั่วกัน ดังรายชื่อท้ายประกาศนี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.scoutthailand.org/file-upload/pdf20211216085635-29AE7.pdf