คุรุสภาประกาศ ผลสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 วิชา

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 วิชา 

ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถตรวจผลคะแนนได้ที่เว็บไซต์ สทศ. ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบ 3 ข้อ ดังนี้
1) ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครบจำนวน 4 วิชา
2) ผ่านการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
3) สำเร็จการศึกษา จากสถาบันที่คุรุสภาให้การรับรอง 

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่  18 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ได้มีมติรับรองและเห็นชอบผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 เรียนบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ดังกล่าว ในแต่ละวิชา ซึ่งมีจำนวน 4 วิชา ดังนี้  1) วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน 28,551 คน  2) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 9,910 คน  3) วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 23,136 คน  และ 4) วิชาชีพครู จำนวน 15,232 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่สอบผ่านมากกว่า 1 วิชา  ผู้เข้ารับการทดสอบฯ สามารถตรวจผลการทดสอบฯ ว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ได้ทางเว็บไซต์ สทศ. https://www.niets.or.th/th/catalog/view/3985

ทั้งนี้ ผลการทดสอบและประเมินที่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิชา จะสามารถใช้ผลการทดสอบฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล หากเกินกำหนด ถือว่าผลการทดสอบและประเมินนั้นสิ้นสุดลง และต้องเข้าทดสอบและประเมินใหม่ นอกจากนี้ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ผู้ใด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภา สามารถยกเลิกผลการทดสอบและประเมินฯ ของผู้นั้นได้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565  ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th  และดูผลคะแนนการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2564 และ ปี พ.ศ. 2565 สามารถตรวจสอบคะแนนสอบของตนเองผ่านระบบ KSP self-Service ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ลิงก์เข้าระบบของ สทศ. เพื่อดูผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565
วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
วิชาชีพครู

ลิงค์สำรอง