ด่วน ชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาทุกเขต
อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ.04009/ว 1594 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/415 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า ก.ค.ศ. มีมติให้ กศจ. ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 โดยมอบสำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกๆ ที่เหมาะสมกับการดำเนินการคัดเลือกฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย