การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูประยะ 5 ปี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการจัดการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูประยะ 5 ปี ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศโดยเป็นการรายงานเข้าไปยัง เขตพื้นที่และส่งต่อไปยัง สพฐ. ทันทีโดยมีการพัฒนาระบบจาก ทีมงานจังหวัดหนองคาย

คู่มือการจัดทำข้อมูล