กคศ. ประกาศ ว11/2565 ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

กคศ. ประกาศ ว11/2565 เรื่องข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ .๒๐๖.๒/ว ๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑.ข้อกำหนดว่าด้วยการทำลาย การเข้าถึง และการสำเนาประวัติ
๒. ข้อกำหนดว่าด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
๓. ข้อกำหนดว่าด้วยการจัดการ ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการใช้งานและการทำงานรวมทั้งการแจ้งเตือนความผิดพลาดของข้อมูล


ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทราบและถือปฏิบัติ สำหรับการออกข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการดังกล่าว สำนักงาน ก.ค.ศ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป นั้นก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติออกข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป