สกก.สป. แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ผู้อำนวยการฝึกอบรม รุ่นพิเศษ ระหว่างวันที่ 17 -21 กรกฏาคม 2565

ตามที่สำนักการลูกเสือ ยวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรม รุ่นพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” แขวงบางแคเหนื่อ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มาเพื่อทราบและแจ้งให้หน่วยงาน/บุคลากรในสังกัดทราบ