“ตรีนุช” มอบ สพฐ.-สอศ. สอนเด็กทั่วประเทศทำ CPR

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์การช่วยปั๊มหัวใจให้นักเรียนหญิงที่โดนไฟดูดที่จังหวัดอุดรธานีของ “บอส” หรือนายปรัชญา ใจบุญ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ นั้น ตนเห็นว่าปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ หรือการทำ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) เป็นการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิต ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถช่วยผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุที่หยุดหายใจกะทันหัน หรือหัวใจหยุดทำงานได้

ในหลายโรงเรียน ศธ.ก็สอนวิธีการทำ CPR ให้นักเรียนอยู่แล้ว แต่อาจจะยังสอนไม่ครบทุกโรงเรียน ดังนั้น จึงมอบหมายให้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการให้สถานศึกษาในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ฝึกอบรมให้นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั่วประเทศ ให้มีทักษะการทำ CPR ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการเอาชีวิตรอดที่ ศธ.เน้นย้ำปลูกฝัง โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม

“ศธ.ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา ที่ครอบคลุม ทั้ง 4 H ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครู โดยสร้างระบบการดูแลนักเรียนและครูด้าน Mental Health ในสถานศึกษา, การนำระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บนระบบดิจิทัล หรือ School Health HERO มาใช้ในสถานศึกษาของ สพฐ., ความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน, การดูแลความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น ซึ่งการสอนวิธีการทำ CPR นี้ ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในด้านการพัฒนาสุขภาพ” นางสาวตรีนุช กล่าว