คลอดแล้วปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย พ.ศ. 2564

คลอดแล้วปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย พ.ศ. 2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ออกไปก่อน ความแจ้งแล้ว นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจาก ก.ค.ศ. ได้กำหนดวิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดรูปแบบและวิธีการจัดสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และกำหนดการสอบแข่งขันฯ ใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ในการนี้ เพื่อให้การสอบแข่งขันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด