รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิซาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๕- แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๑๒๐๖.๕/ว ๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ ศ5 ๑๒๐๖.๕/ว ๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ ศ6 0๒๐๖.๕/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ที่ ศธ ๑๒๐๖.๕/๑๐ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕’๖๕ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๒๐๘ อัตรา

๑) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑๔๓ อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่ ๑ นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑๓ อัตรา

ตำแหน่งที่ ๒ นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑๒ อัตรา

ตำแหน่งที่ ๓ นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑๕ อัตรา

ตำแหน่งที่ ๔ นักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ อัตรา

ตำแหน่งที่ ๕ นักทรัพยากรบุคคล ๓๐ อัตรา

ตำแหน่งที่ ๖ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๔๓ อัตรา

ตำแหน่งที่ ๗ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑๙ อัตรา

ตำแหน่งที่ ๘ นิติกร จำนวน ๘ อัตรา

๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่ ๑ เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๖๕ อัตรา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมัคร Online ได้ที่  http://ops.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)