ครม. เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติราชการ รองรับชีวิต – ทำงานวิถีใหม่ 3 รูปแบบ

ที่ประชุม ครม. (20 ก.ย. 65) เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ พร้อมคู่มือ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณานำแนวทางและคู่มือดังกล่าว ไปปรับใช้ตามความเหมาะสม 3 รูปแบบ

• รูปแบบที่ 1 ปฏิบัติงานในที่ตั้ง “เหลื่อมเวลาทำงาน” เช่น กำหนดช่วงเวลาการเข้างานและเลิกงานเป็น 4 ช่วง คือ 07.30-15.30 น., 08.00-16.00 น., 08.30-16.30 น. และ 09.30-17.30 น. เป็นต้น

• รูปแบบที่ 2 ปฏิบัติงานในที่ตั้ง “นับชั่วโมงการทำงาน” เช่น กำหนดให้สามารถเลือกเวลาเข้างานได้ตามความเหมาะสมกับรูปแบบการดำรงชีวิต โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน โดยเมื่อนับเวลาปฏิบัติงานรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็นต้น

• รูปแบบที่ 3 ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง “กำหนดให้สอดคล้องกับร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ. ….” ซึ่ง คกก.ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติได้เสนอ ครม. ตรวจพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 65

สำหรับแนวทางการปฏิบัติราชการดังกล่าว มีหลักการสำคัญ คือ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐปรับตัวได้อย่างสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำรงชีวิต และการปฏิบัติงานในภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ที่สอดคล้องกับฐานวิถีชีวิตใหม่

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59461