ว29/2565 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กคศ. ประกาศเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ .๒๐๖.๖/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน โดยให้กำหนดอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานวิซาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ นั้น
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนบท้ายเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง
๒. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ใหม่) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ได้จัดทำตัวอย่างการกำหนดอัตรากำลังสายงานการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ดูรายละเอียดได้ที่นี่