โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สายผู้สอน) ทุกสาขาวิชาเอก

📢📢📢ประกาศรับสมัคร📢📢📢
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สายผู้สอน) ทุกสาขาวิชาเอก
คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
2. มีสัญชาติไทย
3. มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
7. รับสมัครทั้ง ชาย / หญิง
8. เป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง
9.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

📄📄เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
1. สำเนาปริญญาบัตร /หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล(ถ้ามี)
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว
6.ใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาล อนามัย หรือคลินิก)
👉👉*สวัสดิการพิเศษ
1.บ้านพักครู
2. รับสวัสดิการลาคลอดบุตร / ลาอุปสมบท
📢📢สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2565 (ในเวลาราชการ) โทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 093-1379136 , 098-5191665

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/watkhaocharernthamschool/