โรงเรียนตะพานหิน รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ ICT และนักการภารโรง รับสมัคร 19 – 27 เมษายน 2565

โรงเรียนตะพานหิน รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ ICT 1 อัตรา และนักการภารโรง 1 อัตรา รับสมัคร 19 – 27 เมษายน 2565

1. ครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา

1) ครูสอนวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิซาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3) ครูสอนวิชาคหกรรม จำนวน 1  อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4) ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเตือนละ 13,000 บาท วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาชาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2 ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา

1) ครูสอนวิซาเอกภาษาอังกฤษ (ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเตือนละ 18,000 บาท วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางภาษาอังกฤษหรือเทียบเท่า

3. เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา

1) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเตือนละ 30,000 บาท วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านการเงินและการธนาคารและงานธุรการ
2) เจ้าหน้าที่ IT จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวช้อง

4. นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

1) นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเตือนละ 8,000 บาท วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ป.6