วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 16 อัตรา หลากหลายวิชาเอก อ่านรายละเอียดด่วน

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษาหรือเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน นั้นฉะนั้น

อาศัยคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 1601/2551 ลงวันที่ 29 กันยายน 2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ข้อ 1 ความว่า อนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้ของสถานศีกษาและเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (จำนวนตำแหน่งที่คัดเลือก เป็นไปตามตารางสอนที่กำนดในแต่ละภาคเรียน/อัตรา) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา
2. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างยนต์
3. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
6. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
7. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม
8. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
9. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
10. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาการบัญชี
11. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาการตลาด
12. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
14. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
15. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
16. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาพลศึกษา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยืนใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ระหว่าง
วันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร จำนวน 200 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.pjtc.ac.th/pjtc/insert/oper/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf