ด่วน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 – 13 พ.ค. 2565

๑. ตำแหน่งที่จะคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างขั้นต่ำ เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท


๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปี
๒.๓ ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
๒.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๕ ตาไม่บอดสี
๒.๖ วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับ ปวช.ขึ้นไป
๒.๗ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่อาการปรากฏเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติตยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๘ ไม่เป็นผู้ถูกสั่งพักราชการหรือเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
๒.๔ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
๒.๑๐ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทร่วังการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๑๕ ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับกรคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม