สทศ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล 3 อัตราและ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวมจำนวน ๔ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ก. สายงานวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกอบด้วย

นักวิชาการวัดและประเมินผล

ข. สายงานปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สถาบันทตสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ ตังนี้

1.1 มีสัญชาติไทย

1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดบีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

1.3 สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา

1.4 มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

1.5 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการเมื่อได้รับการคัดเลือก และประสงค์จะเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทตสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาขน) จะต้องลาออกจากราชการ

1.6 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 15(3) หรือ (5) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

1.6.1 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

1.6.2 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษตำแหน่ง

1.6.3 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

1.7 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ (รายละเอียดตามแนบท้าย) ดังนี้
2.1 สายงานวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา เอกสารแนบท้าย 1
2.2 สายงานปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา เอกสารแนบท้าย 2
3. ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2565
4. หลักฐานการสมัครงาน
4.1 ใบสมัครตามรูแบบที่ สทศ. กำหนด (พิมพ์หรือเขียนใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจง)
4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.5 สำเนาวุฒิบัตรทางการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (ระตับปริญญาตรีขึ้นไปทุกระดับ)
4.6 สำเนาผลการศึกษา (Transcipt) จำนวน 3 ฉบับ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกระดับ) (ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่ปิดรับสมัคร)
4.7 หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิม
4.8 ผลงานที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครงาน
4.9 ประวัติและผลงานในรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
4.10 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าระดับ B๑ ตามเกณฑ์ของ CEFR หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
4.11 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณมบัติทั่วไปและมีคุณมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครตังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัตเลือกครั้งนี้ถือเป็นโมฆะ
5.2 ผู้สมัครจะต้องยื่นหรือแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร สถาบันจะไม่รับใบสมัครหากยื่นเอกสารต่ง ๆ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
5.3 ใบสมัครฉบับใดที่ไม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่ากรณีใด หรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด สถาบันจะไม่รับพิจารณา
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งขาติ (องค์การมหาขน) จะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ รวมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการคัดเลือกไปยังผู้สมัครให้ทราบ

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.niets.or.th/uploads/content_pdf/pdf_1648527131.pdf