รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสนับสนุน

ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานจำนวน ๓ เดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่งและสถานที่ปฏิบัติงาน

๑.๑ พนักงานจ้างปฏิบัติงาน ด้านข้อมูลสารสนเทศ จำนวน ๕ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

๑.๒ พนักงานจ้างปฏิบัติงาน ด้านสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ จำนวน ๒ อัตรา ได้แก่

๑ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน”ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ อัตรา

๒) ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน”กฐิน กุยกานนท์” อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดเอกสารดังแนบ