ยอดชำระเงิน ชพค. ชพส ปี 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

เดือนยอด ชพค.ยอด ชพส.
มกราคม730354
กุมภาพันธ์800409
มีนาคม696339
เมษายน698354
พฤษภาคม814426
มิถุนายน875437
กรกฎาคม803388
สิงหาคม728391
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม