ด่วน!!! มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง นักวิซาการคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา รวมทั้งหมดจำนวน ๓ อัตรา ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ(๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์จำนวน 2 อัตรา
  2. พนักงานปฏิบัติการจำนวน 1 อัตรา

โดยสามารถสมัครได้ที่ https://miscenter.pcru.ac.th/job_pcru/job.php

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://miscenter.pcru.ac.th/job_pcru/jobuploadpdf/2022-02-01-035112AM.pdf