คุรุสภา คัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่
๑. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดขูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ
๒. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว
๓. รางวัลคุรุสภา
๔. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
๕. รางวัลคุรุสดุดี
โดยมีวัตถุประสงค์คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลที่มีการประพฤติปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศฯทั้ง ๕ รางวัล ไปยังหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดให้ทราบเป็นการทั่วไป และให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศฯ เสนอประวัติและผลงานไปยังหน่วยคัดเลือกที่กำหนดตามประกาศฯ ภายวันที่ 20 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป รายละเอียดประกาศฯ ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

ที่มา : obec.go.th